Vi underkänner Moderaternas äldrepolitik

Varje gång Socialdemokraterna nämner Sigtuna kommuns placering vad gäller kundnöjdheten inom hemtjänsten hävdar Moderaterna att det var sämre när Socialdemokraterna styrde kommunen. Det är inte sant.

Reflexivt lyfter de sitt starkaste kort, att när Socialdemokraterna styrde kommunen var Sigtuna kommun bland de 25% sämsta kommunerna men faktum är att det nya bottenrekordet står Moderaterna själva för. Istället för att argumentera emot oss förväntar vi oss nu att Moderaterna formulerar en ny Äldreomsorgsplan som förbättrar kommunens äldreomsorg.

Man kan omöjligt ha undgått medierapporteringen (unt.se, reds anm) om Sigtuna kommuns bristfälliga hemtjänst. Den första rapporteringen kom redan den 20 maj 2020. Då Adeocares brukare upplevde den privata hemtjänsten som ”katastrofal”. Ännu en rapportering kom den 5 februari 2021. Då rapporterade både brukare och personal om den allt sämre hemtjänsten. Att revisorerna nu rapporterar om uteblivna kvalitetshöjande åtgärder borde inte komma som en överraskning för någon.

Vi uppfattar det även som att Moderaterna agerar oförnuftigt, när de ifrågasätter revisorernas och lekmannarevisorernas tillförlitlighet. Lekmannarevisorerna väljs ut av kommunfullmäktige, dessa består av både Moderata och Socialdemokratiska politiker. Lekmannarevisorerna är ytterst medborgarnas instrument för den demokratiska kontrollen. Att ifrågasätta demokratiskt valda revisors tillförlitlighet, kommer varken hjälpa kommunens äldre eller förbättra hemtjänsten. Vi har fullt förtroende för lekmannarevisorerna.

Inte en utan två revisionsrapporter uttrycker att kommunens hemtjänst har fått en sämre kvalitet. Utöver den nyligen publicerade revisionsrapporten från KPMG uttrycker även undersökningen som kommunen beställde från Svensk Kvalitetsindex (SKI) att kundnöjdheten inom hemtjänsten sjunkit under 2020. Dessutom var det endast två grupper, Rosersberggruppen och Sätunagruppen som uppnådde ett godkänt värde, de fyra resterande grupperna erhöll värden inom intervallet ”missnöjd”. Den 19 januari 2020 sa Josefin Brodd, i Upsala Nya Tidning att ”privata aktörer ger högre kvalitet ”. Ser man till SKIs undersökning och jämför vårens och höstens resultat ser man att brukarna tycker tvärtom, kvaliteten har blivit sämre.

Politik, det är att vilja ha förändring till det bättre. Därför att förändring ger löften om förbättringar, framtidstro och handlingskraft. Vår politik är att vi önskar en förändring inom hemtjänsten. Alla kommunens äldre ska kunna förvänta sig en hög kvalitet i hemtjänsten under ålderns höst.

  • Gunilla Johansson (S) 2:e vice ordförande i Äldre- och omsorgsnämnden
  • Anne Kayani (S), ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden
  • Märtha Lindberg (S), ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden
  • Elisabeth Sjöholm (S), ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden
  • Sven-Åke Olsson (S), ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden
facebook Twitter Email