TRYGGHET

I Sigtuna kommun ska alla vara trygga. Du ska känna dig trygg och säker oavsett var i kommunen du bor. Kvinnor ska kunna jogga på kvällen utan rädsla att utsättas för överfall och barn och unga ska kunna gå hem ensamma från skolan utan rädsla att utsättas för rån. Du som kommuninvånare ska inte behöva känna dig rädd eller känna obehag för att vistas utomhus på någon plats i kommunen. Arbetet mot kriminaliteten i Sigtuna kommun handlar om brottsbekämpande insatser idag och förebyggande insatser för framtiden.

Din röst på Socialdemokraterna innebär:

• Utökat samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) – Ett aktivt förebyggande arbete med barn och ungdomar
• Anställa socialsekreterare med specialkompetens – För samarbete med polis, skola och fritidsverksamhet.
• Lokal polisstation – Vi ska arbeta för att en lokal polisstation etableras i kommunen. Polisen behöver vara mer närvarande.
• Utökad kameraövervakning på utsatta platser – För möjligheten att klara av fler brott.
• Inga mörka otrygga platser – Bättre belysning och kontinuerlig upprensning av buskage.
• Förstärk BID-föreningarnas (Busniess Improvment District) roll i kommunen – Sigtuna kommun ska bli tryggare och en mer attraktiv mötesplats.
• Trygghetsperspektiv ska vägas in i alla kommunala ärenden – På samma sätt som barnperspektivet.
• Satsningar på nattvandring – Det behövs fler vuxna ute på kvällarna. Sigtuna kommun ska uppmuntra och möjliggöra för ökad nattvandring.

facebook Twitter Email