INFRASTRUKTUR & KOMMUNIKATION

Kommunikationer och trafik präglar Sigtuna kommun på många sätt. En internationell flygplats, stambanan för tågtrafik och E4:an samt en rad andra viktiga vägar finns i vår kommun och ger oss både stora möjligheter och utmaningar. En väl fungerande infrastruktur är av central betydelse för konkurrenskraft, tillväxt och miljö. Fler jobb och en väl utvecklad infrastruktur går hand i hand, de är varandras förutsättningar. Till infrastrukturen hör också en väl utbyggd kollektivtrafik som betyder mycket för att Sigtuna ska vara en konkurrensmässigt fördelaktig kommun att bo i. Det ska vara lätt att pendla till våra närliggande städer men också att snabbt ta sig från en punkt till en annan inom kommunen.

Din röst på Socialdemokraterna innebär:

• Märsta station – Vi ska verka för att en ny Märsta station byggs inkl. resecentrum.
• Pendeltåg – Krav på SL att pendeln alltid ska trafikera Märsta och Rosersberg minst 4 gånger i timmen, samt att skip stop modellen utvecklas genom en utökning av kapaciteten.
• Spårbunden trafik från Märsta till Arlanda – Det måste bli enklare att pendla sträckan Märsta- Arlanda.
• Uppsalapendeln – Krav på SJ och Trafikverket att Uppsalapendeln ska trafikera Märsta även i framtiden.
• 263:an – Krav på Trafikverket om förbättringsåtgärder på väg 263 genom hela kommunen.
• Satsningar på cykelvägar, belysning och busshållplatser – För bättre och tryggare trafiksäkerhet både i stad och på landet, inte minst för skoleleverna.
• En attraktiv cykelkommun – Vi ska anlägga säkra, effektiva och gröna cykelstråk, samt erbjuda en god service och cykelparkeringar nära attraktiva besöksmål.
• Den regionala stadskärnan – Verka för bättre lokal kollektivtrafik inom den regionala kärnan Arlanda-Märsta.
• Sigtuna-Märsta-Arlanda – Vi ska verka för bättre kollektivtrafik på sträckan Sigtuna-Märsta-Arlanda dygnet om.
• Trafikplats Måby – Kräva av staten att bygga en fullständig motorvägsav / på-fart vid Måby.
• Trygghetsskapande stadsplanering – Kraftigare belysning, bättre renhållning och strategiskt placerade farthinder och övervakningskameror ska minska brottsligheten och ökar den upplevda tryggheten.
• Integrerat kulturperspektiv i infrastrukturplanering – Ljud- och ljusdesign i det offentliga rummet med syfte att öka tryggheten i områden, gator och gångtunnlar
• Inför tillgänglighetsrådet – För att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor samt stärka inflytandet för personer med funktionsnedsättning i kommunen.
• Landsbygdens medinflytande och insyn – Vi vill införa ett landsbygdsråd med syftet att utbyta information, idéer och strategier för att ge ett rikt vardagsliv och ett gynnsamt företagsklimat på landsbygden.

facebook Twitter Email