SÄRKILDA BOENDEN

Den äldres behov och önskemål ska stå i fokus i alla Sigtuna kommuns särskilda boenden. Sigtuna kommun måste ha starka verktyg för att kontrollera och följa upp kvaliteten i särskilda boenden som drivs såväl privat som kommunal regi. Vi vill införa en garanti så att alla som fyllt 90 år och vill flytta in på ett särskilt boende ska ha möjlighet att göra det. För att stärka personalkontinuiteten bland de särskilda boendena vill vi införa heltid som norm samt en fast läkarkontakt. På så vis ökar vi tryggheten hos brukarna och anhöriga.

•Särskilda boendena i driftform – Vi kommer verka för att kommunens särskilda boenden fortsatt drivs i kommunal regi.

•Bostadsgaranti för alla över 90 år – Kommunens äldre ska garanteras en plats i de särskilda boendena vid 90 års ålder.

•Mer personal – Fler undersköterskor och sjuksköterskor skall anställas i de särskilda boendena.

•Kompetenshöjande språkutbildning för personal – För att både personal och brukare skall kommunicera på ett obehindrat och effektivt sätt.

•Boendevärdar på särskilda boenden – Syftet är att öka andelen gemensamma aktiviteter och den sociala samvaron.

•Måltidsråd för ökat inflytande – Det ska införas ett måltidsråd på samtliga särskilda boenden. Såväl boende som anhöriga kan ingå i måltidsrådet.

•Valfrihet för brukarna – Kommunen ska främja valfrihet mellan kommunens särskilda boenden

•Särskilt boende i Rosersberg – Har du levt i Rosersberg ska du även kunna tillbringa ålderns höst i Rosersberg.

facebook Twitter Email