SKOLA

Sigtuna kommun måste ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolans utveckling. Skolan spelar en avgörande roll i barns möjligheter att som vuxna forma sina egna liv. För att skapa ett jämlikt samhälle där alla – inte bara några – kan känna frihet, trygghet och framtidstro är det grundläggande att alla barn klarar skolan. Vi vill satsa mer resurser på eleverna, på lärarna, på skollokalerna men även på möjligheten att komplettera sin utbildning som vuxen. Fokus ska ligga på kunskap och bildning – inte vinstjakt eller religiös påverkan hos privata utförare. Vi ska återupprätta en jämlik kunskapsskola som kännetecknas av trygghet och studiero för alla elever. Det ska vara ordning och reda i klassrummen. En jämlik kunskapsskola är en grundförutsättning för att alla barn och unga i Sigtuna kommun ska kunna nå sin fulla potential. Nedan kan du läsa våra förslag för förskolan, grundskolan och gymnasiet.

Förskolan

Din röst på Socialdemokraterna innebär:

• Öka andelen personal med förskollärarlegitimation och antalet barnskötare – Alla som arbetar i förskolan ska ha rätt utbildning för att arbeta med barnen.
• Mindre barngrupper – För att alla barn ska bli sedda.
• Platsgaranti ska gälla – Alla barn ska kunna få en plats vid förskolan som är närmast hemmet.
• 30 timmars förskola för barn med syskon till föräldralediga samt arbetssökande – För att deltagandet i förskolan ska öka för de barn som behöver förskolan som mest.
• Allmän förskola från 2 år – Utökad pedagogisk verksamhet för de yngsta.
• Förbättrad luftkvalitet i skolor och förskolor – För att kommunens yngsta invånare ska få den bästa luftkvalitén under skoltid.
• Höjda språkkrav för anställda i förskolan – Vi ska satsa på språkutbildning för anställda inom förskolan så att förskolebarnen ges möjlighet till en god språkutveckling.

Grundskolan

Din röst på Socialdemokraterna innebär:

• Fler lärare i skolan – Alla elever ska få det stöd de behöver för att klara sin skolgång.
• Inför tvålärarsystem – Tvålärarsystem ger trygghet och en fördjupad kunskap hos eleverna. Samtidigt som arbetsmiljön blir stabilare i och med ett kollegialt lärande i vardagen.
• Lärarassistenter – Det behövs fler vuxna i klassrummen som kan se varje elev. Lärarassistenter ska finnas i alla skolor.
• Kunskapsfokus i skolan – Pedagogik överlåtas till professionen. Lärare ska få vara pedagoger och skapa förutsättningar ett aktivt lärande.
• Förbättrad studiero – Tydliga ordningsregler på varje skola med återkoppling till föräldrar till elever som inte följer fastställda regler.
• Satsning på fritidsverksamheten – Fler fritidspedagoger, pedagogisk verksamhet och förbättrad möjlighet att delta i avgiftsfri läxläsning. Fortsatt satsning på sommarfritids.
• Nolltolerans mot mobbning och trakasserier – Ingen ska utsättas för mobbning eller trakasserier i skolan.
• Säker skolvägsgaranti – Alla barn ska garanteras en säker väg till skolan, föräldrar ska kunna känna trygghet när de skickar iväg barnen. En säkrare väg till skolan görs genom insatser så som rätt infrastruktur, belysning och skolskjuts.
• Fler specialpedagoger – Elever som behöver extra stöd i sina studier ska få det av specialpedagoger för att nå sina studiemål.
• Öka andelen personal med lärarlegitimation – Vi ska attrahera behöriga lärare genom att erbjuda attraktiva löner, bra arbetsvillkor och vara konkurrenskraftiga.
• Satsningar på landsbygdsskolorna – Likvärdiga skolor i hela kommunen.
• Skolbaserade insatser för psykisk hälsa – Vi ska verka för att samverkan mellan skolan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten etableras för att minska den psykiska ohälsan bland kommunens barn och unga.
• Öka insatserna mot hedersrelaterat förtryck och våld – Vi ska intensifiera arbetet med att förebygga och stoppa hedersrelaterat våld och förtryck.
• Skolbibliotek på grundskolan – Alla elever ska ha nära till litteraturen för att locka till läsintresse och främja språkutvecklingen.
• Lovskola – Ska erbjudas till elever i årskurs 6–9 om de riskerar att inte bli godkända eller är obehöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan.
• Gratis mensskydd i alla grundskolor – Alla skoltoaletter i kommunen ska erbjuda gratis mensskydd.

Gymnasium

Din röst på Socialdemokraterna innebär:

• Fler legitimerade lärare – Sigtuna kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med höga löner, bra arbetsvillkor och kompetensutveckling.
• Förbättrad studiero – Tydliga ordningsregler på Arlandagymnasiet med återkoppling till föräldrar till elever som inte följer fastställda regler.
• Fler specialpedagoger – Alla elever på gymnasiet ska få det stöd de behöver för att nå en gymnasieexamen
• Stärk det kommunala aktivitetsansvaret – Så att färre ungdomar hoppar av gymnasieskolan.
• Utökade satsningar på elevhälsovården – För att motverka psykisk ohälsa bland elever.
• Gratis mensskydd i alla gymnasieskolor – Alla skoltoaletter i kommunen ska erbjuda gratis mensskydd.

facebook Twitter Email