Vår politik

Sigtuna ska vara en hållbar kommun. Attraktiv för alla att bo, leva och verka i. Små och större företag ska kunna hitta sin plats i Sigtuna kommun.

Kommunens huvuduppdrag är att ge kommunens invånare välfärdsservice av god kvalitet. Sigtuna kommun ska ha en välfärd att lita på. Välfärd skapar trygghet och trygghet skapar framtidstro och sammanhållning. Ingen människa ska behöva vara ensam. Socialdemokraterna vill bygga välfärden så att alla kan känna trygghet och gemenskap och kunna utvecklas efter sina egna förutsättningar. Finansieringen bygger på en stabil och ansvarsfull ekonomi.

Alla barn har rätt att lära för att få ett gott liv med studier, arbete och fritid. Barnkonventionen kommer inom kort att bli lag. Vårt mål är att alla som kan jobbar och bidrar i gemenskapen/samhället. Man ska kunna leva på sin lön. Arbete prioriteras före bidrag. Fortsatt utveckling av konceptet jobbcenter med individuella lösningar är centralt.

Socialdemokraterna utgår från att alla människor kan och vill. Förutsättningarna för att lyckas kan dock variera. Kommunen ska ta tillvara på allas möjligheter och möta avsaknad av förutsättningar med politiska verktyg för jämlikhet.

Den kommunala ekonomin ska vara långsiktigt hållbar. Kommunens ekonomi och organisation ska vara resurseffektiv och det ska vara ordning och reda i desamma. Skattemedel ska gå till vår gemensamma välfärd. Kommuninvånarna har rätt att ha dialog och kontakt med förtroendevalda och anställda. Kommunen ska erbjuda möjligheter som underlätta för fler att framföra synpunkter och få svar på frågor. Resultat från uppföljningen av mål och nyckeltal ska redovisas på kommunens hemsida. Alla beslut ska innehålla en Barnkonsekvensanalys!

Kommunen har ett primärt ansvar för hur mark och vatten i kommunen används och kontrollerar utsläpp till luft, vatten och mark. Kommunens egna verksamheter ska vara förebilder! Kommunen ska också informera och underlätta för alla som bor och verkar i kommunen att söka och hitta smarta, resurssnåla lösningar som minimerar belastningen på vår livsmiljö och ekosystemet.

Om vi håller ihop, är positiva förändringar möjliga och vi kan utvecklas FRAMÅT TILLSAMMANS!

LÄS GÄRNA VALPROGRAMMET FRÅN 2018 ÅRS VAL OCH VÅRT SENASTE BUDGETFÖRSLAG FÖR SIGTUNA KOMMUN

VAL S SIGTUNA – Valprogram

Mål och budget 2019-2021 Socialdemokraterna – Budgetförslag

EU-valet 2019 – Valplattform

facebook Twitter Email