Socialdemokraternas Mål och Budget för Sigtuna Kommun 2022

Vi satsar på trygghet genom livet för kommunens samtliga invånare, från de allra yngsta till våra äldsta invånare. Det är vad vi Socialdemokrater satsar på för invånarna i Sigtuna kommun.

I årets budget satsade vi Socialdemokrater 37 miljoner kronor mer i sitt budgetförslag på välfärden än den moderatledda kommunledningens. Tryggheten till utbildning, arbete, äldreomsorg och ute på våra gator och torg.

Den likvärdiga och sammanhållna skolan ska verka för att ojämlika uppväxtvillkor så lite som möjligt skall påverka elevernas resultat i skolan. En god kvalitet i skolan förutsätter en utökad lärartäthet i grundskolan och fritidshemmen. Dessutom vill vi utöka antalet förskollärartjänster så att det blir två förskollärartjänster per avdelning samt rusta upp skolbiblioteken. Förskola, grundskola och fritidshem ska ses som en helhet där alla delar är viktiga och kompletterar varandra. Därför satsar vi över 25 miljoner kronor för att öka tryggheten till en god utbildning. Vi satsar hela 14 miljoner kr mer än den moderatledda kommunledningen  för att säkra förskolan och skolan för kommunens barn och unga,

Den moderatledda kommunledningen har svikit kommunens invånare genom att låta arbetslösheten öka i 27 månader i rad, det vill säga långt innan Coronapandemin slog till i Sigtuna kommun. Vi Socialdemokrater vill införa en sommarjobbsgaranti för samtliga av kommunens ungdomar som studerar på gymnasiet mellan årskurs 1-3, fler kommunala jobbcoacher och ett utökande av det kommunala aktivitetsansvaret. Totalt satsar vi över 10 miljoner kronor för att säkra tryggheten till arbete för kommunens ungdomar och vuxna.

Sedan början av pandemin har 107 kommun invånare avlidit, var tredje dödsfall i kommunen under pandemin har skett bland brukare på särskilt boende, var fjärde avliden hade hemtjänst. Innan Coronapandemin slog till i kommunen kunde vi även se hur brukarnöjdheten hade sjunkit i kommunen i kombination med att den moderatledda kommunledningen sålde ut den kommunala hemtjänsten. Vi Socialdemokrater satsar över 11 miljoner kronor på att rusta upp äldreomsorgen i kommunen. Detta innefattar ett utökande av bemanningen i särskilda boenden vilket inkluderar både undersköterskor och sjuksköterskor, kompetenshöjande utbildning inklusive språk samt införande av heltid som norm. Kommunens äldre ska känna tryggheten till ett gott liv oavsett om de bor i ett av kommunens särskilda boenden eller mottar hemtjänst.

facebook Twitter Email