Pressmeddelande angående ändringsbudget

Idag lägger Socialdemokraterna fram sitt förslag till ändringsbudget i kommunfullmäktige. Trygghetsfrågan genomsyrar alla våra satsningar. Grunden är en god utbildning för våra barn och unga samt förebyggande sociala insatser som på sikt leder till mer trygghet och mindre kriminalitet på kommunens gator och torg.

-Sigtuna kommuns skolor rankas på plats 219 av Sveriges 290 kommuner. Nu får det vara slutsnålat på barnen i Sigtuna kommun. De är vår framtid och förtjänar en bättre förskola och skola, Marie Axelsson, oppositionsråd (S).

Därför satsar vi 25 miljoner kronor i barn- och ungdomsnämnden. 15 miljoner kronor ska användas för att inrätta 30 timmars förskola för barn till föräldralediga med syskon och arbetssökande, samt förstärka verksamheterna med åtta heltidsanställda förskollärare. Den åtgärden skulle genast öka andelen barn i förskolan. Dessutom satsar vi 10 miljoner kronor för att öka lärartätheten i grundskolorna med ytterligare 16 lärartjänster.

– I grundskolan är lärartätheten för låg, där hamnar Sigtuna kommun på plats 251 av 290 kommuner enligt lärarförbundets senaste mätning. Därför satsar vi 10 miljoner kronor för att öka lärartätheten i grundskolan, det skulle innebära totalt 16 nya lärartjänster, Marie Axelsson, oppositionsråd (S).

I år kategoriserades Valsta för första gången som ett riskområde enligt polisens lista över särskilt utsatta områden. Läget är så alarmerande att det finns en överhängande risk att området riskerar att bli särskilt utsatt om inte adekvata åtgärder sätts in.

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska få ytterligare 7,5 miljoner kronor för att hantera de ökade inflödena av ärenden samt anställa fyra ytterligare socialsekreterare och familjestödjare. Kultur- och fritidsnämnden får även 2,4 miljoner kronor för att kunna anställa två fritidsledare och två fältarbetare (Ung i Sigtuna).

-Vid sidan av resursförstärkningar vill vi se ett långsiktigt förebyggande arbete. Det får inte finnas några vattentäta skott mellan socialtjänst, skola, polis och fritidsverksamhet. Det är kommunen som måste ta taktpinnen i det arbetet, Marie Axelsson, oppositionsråd (S).

Kommunens äldre invånare som har hemtjänst och bor på särskilt boende har rätt till en trygg ålderdom. De som arbetar inom äldreomsorgen ska ha rätt till heltidsanställningar och en bra arbetsmiljö. Därför satsar vi 4,5 miljoner kronor för att införa heltid som norm inom våra kommunala verksamheter. Utöver det lägger vi 600 000 kr för att inrätta äldreriksdag för att öka äldres inflytande i kommunen.

Sigtuna kommun är inget företag som ska stoltsera med ekonomiska rekordresultat utan en kommun som ska ge sina invånare den trygghet och välfärd de har rätt till. Skillnaden mellan vår och den moderatledda kommunledningens budget är hur mycket vi är beredda att satsa på våra gemensamma och kollektiva insatser för att solidariskt hjälpa varandra.

Marie Axelsson (S) oppositionsråd

facebook Twitter Email