Socialdemokratisk politik gör skillnad

Socialdemokraterna i Sigtuna kommun går in i det politiska 2019 med starkt engagemang, visioner för hur kommunen kan utvecklas och med konkreta förslag på hur det skulle kunna ske.

Sigtuna ska vara en hållbar kommun som är attraktiv att bo, leva och verka i. För oss Socialdemokrater är det en självklarhet att invånarna ska kunna lita på att välfärden fungerar. En bra välfärd skapar trygghet och trygghet skapar framtidstro. Denna övergripande bild ska genomsyra alla beslut.

Samhället bygger vi tillsammans. För oss förtroendevalda är det därför väldigt viktigt att lyssna och föra samtal med människor som bor och verkar i vår kommun. Vi vill höra vad de upplever och hur de tycker och tänker om vad som fungerar eller inte i kommunens verksamhet.

Socialdemokraterna tar oppositionsrollen på största allvar. Under oppo(S)itionsår 2019 kommer vi lyfta fram konkreta socialdemokratiska förslag om hur kommunen kan utvecklas. Vi kommer också belysa och analysera den moderatledda kommunledningens förslag och hur de konkret påverkar invånarna.

Redan nu syns stora skillnader mellan den socialdemokratiska politiken och den moderatledda kommunledningens politik. Under det nya styret har ett antal kortsiktiga beslut fattats, vilka påverkar kommunen negativt. Det moderaterna kallar prioriteringar handlar om regelrätta nedskärningar. Dessa beror på ideologiska skillnader. Det vi Socialdemokrater byggt upp river moderaterna snabbt ned.

Inom skolan och äldreomsorgen satsar Socialdemokraterna betydligt mer resurser än alliansen.

I vår oppositionsbudget satsade vi resurser till fler vuxna i skolan vilket leder till bättre studiero och bättre arbetsmiljö för elever och lärare. Bättre resultat skapas av att det finns fler vuxna som kan ge det stöd som behövs.

Vi satsar 18 mnkr mer på äldreomsorgen än kommunledningen. Det gör vi för att mer personal, tillgång till rehabiliteringsstöd och boendevärdar leder till bättre livskvalitét för de äldre.

Ungdomsföreningar är viktiga. De skapar ökad aktivitet i en stillasittande vardag samtidigt som föreningsengagemang leder till ökad integration. I kommunen har ungdomsföreningar länge haft nolltaxa i hallar och på planer. Det har ko(M)munledningen ändrat på – nu ska alla betala! Ökad administration leder till krångel för föreningarna. Det är fel väg. Vi vill fortsättningsvis låta ungdomsföreningarna använda planer och hallar utan avgift.

 

För Socialdemokraterna i Sigtuna kommun,

Gun Eriksson, oppositionsråd

Marie Axelsson, 2:a vice ordförande kommunstyrelsen och riksdagsledamot

facebook Twitter Email