Effektiviseringarna i äldreomsorgen leder till försämringar

Alliansens stora besparingar slår mot äldreomsorgen. Förutom borttagande av boendevärdar leder de till minskad personaltäthet av dag- och nattpersonal. Rehabiliteringspersonal som sjukgymnast och arbetsterapeut försvinner. Alliansen har ingen plan på hur de vill effektivisera arbetet i äldreomsorgen. Personalen kan inte arbeta fortare eller hårdare. De har redan ett tufft arbete och gör en strålande insats. Personalen kommer inte kunna utföra arbetsuppgifterna så som de äldre önskar. Aktiviteterna kommer minska på boendena. Risken är stor att sjukskrivningar och personalrörligheten ökar. Detta är effektiviseringar som leder till försämringar.

Svar på Olov Holst inlaga i Sigtunabygden 13/3 -”Förändringar krävs för att öka kvaliteten”

Holst påstår att (S) inte gjort ett enda försök att förbättra äldreomsorgen. Det är en ren lögn! Under många års tid har (S) genomfört stora satsningar. Dialogmöten med invånare över 65 år ledde till kommunens Äldreomsorgsplan som fick positiv uppmärksamhet av både äldre invånare, pensionärs- och ideella föreningar.

Hemtjänsten har under flera års tid utvecklats av (S). Genom att hemtjänstområdena minskades, administratör och hemtjänstgrupp ansvarade för korttidsvikarier och teamledare tillsattes för att avlasta cheferna utvecklades hemtjänsten. Under denna tid var antalet personal som besöker en brukare under en tvåveckorsperiod på en god nivå och under Sverigesnittet. Den positiva trenden har vänt och nu är det hela 17 personer under en tvåveckorsperiod. Orsaken är alliansens effektiviseringar. De snävar till schematäckning med personal. Det drabbar äldre som personal.

(S) satsade på kompetensutveckling för personal i flera år med lyckat resultat. Vi tillsatte medicinskt ansvarig resurs, för arbete med rehabiliteringsfrågor, och apotekare, för förbättring av läkemedelshantering och avlastning för sjuksköterskor. Tjänsterna togs bort till följd av alliansens effektiviteringsiver. Ytterligare exempel på försämringar.

Enligt brukarundersökningarna för hemtjänst och äldreboenden så var siffrorna för 2018 de högsta sedan (S) ansvarade för hemsjukvården. Resultaten i mätningarna är svar på Socialdemokraternas satsningar. De stora effektiviseringar som nu genomförs av alliansen kommer visa ett annat resultat.

För Socialdemokraterna i Sigtuna kommun,

Gunilla Johansson (S) 2:a vice ordförande äldre- och omsorgsnämnden,

Gun Eriksson (S) oppositionsråd

Marie Axelsson (S) 2:a vice ordförande kommunstyrelsen och riksdagsledamot

facebook Twitter Email