Vad har hänt sedan Uppdrag Granskning sändes?

Den 15 november gör Uppdrag Granskning en kortare uppföljning på programmet om Sigtuna kommun. Det tycks mest vara för att visa hur duktiga de själva tycker de varit. Moderaterna kommer säkert visa skadeglädje, vilket inte är förvånande. Jag är såklart med och svarar på deras frågor.

Det har sedan programmet sändes genomförts en granskning av en oberoende revisor. Dennes rapport visar att påstående i programmet om vänskapskorruption saknar grund. Uppdrag granskning vill gärna få det till att flera icke namngivna personer påstår samma sak, men jag uppmanar dessa att i så fall lägga fram bevis.

Tänk om vi hade uttryckt vår oro till varandra istället för att gå via TV, så kanske vår kommun inte hade kastats ut i den röra som vi hamnat i idag. Men nu ser vi Socialdemokrater framåt. Vi har fått en chans och tid att under det kommande året fram till valet samtala ännu mer med kommuninvånarna. Vi vill höra och få många förslag, synpunkter och drömmar. Tillsammans skapar vi en plattform för en politik för framtidens Sigtuna kommun.

Om du vill läsa den oberoende revisors rapport i sin helhet så finns den här.

Ibrahim Khalifa
Oppositionsråd

Frågor & Svar

Vad har hänt sedan Uppdrag Granskning sändes?
En oberoende revisor från revisionsfirman PWC har granskat ärendet och har lämnat en rapport som visar att påstående om vänskapskorruption saknar grund.

Finns det någon kritik i rapporten?
Anmälningen av ett enskilt beslut till kommunstyrelsen tappades bort och borde ha gjorts på första mötet efter sommaren. Det framkommer också att kommunen behöver jobba vidare med att förbättra beslutsprocesser och dokumentation. Det är den kritik revisorn framfört. Det ska man lyssna på och en förbättring av styrprocesserna är en utveckling som jag välkomnar.

Fanns det ett markanvisningsavtal för Bureängen?
Det framkommer i samstämmiga uppgifter i rapporten från den oberoende revisorn, i kommunförvaltningens svar och från bolaget själva att något markanvisningsavtal inte fanns. Därmed fanns det heller ingen exklusiv rätt till marken.

Vad framkom i rapporten angående Vedugnsgrillen?
Den oberoende revisorns rapport säger att besluten har fattats på tjänstemannanivå utan politisk inblandning. När det slutligen hanterades av Bygg- och trafiknämnden fattades de erforderliga besluten. Enligt den oberoende revisorn har ärendet hanterats helt korrekt.

Har besluten kring Syrianska klubblokalen hanterats korrekt?
Jag skulle ha säkerställt att beslutet om att avvakta till efter semestertiderna anmäldes till kommunstyrelsen. Däremot har det funnits mandat för alla beslut som fattats och ett rivningsbeslut har fattats av politiken.

Varför lämnade Miljöpartiet och Liberalerna samarbetet?
Jag beklagar att våra samverkanspartier fick kalla fötter och inte hade tålamod att invänta granskningen. Att sitta i en koalition som kräver SD:s godkännande hade aldrig varit ett alternativ för oss Socialdemokrater.

facebook Twitter Email