Oegentligheter kring Bureängen påhittade

På kommunstyrelsens sammanträde ikväll 16/10-17, har förvaltningen lämnat ett svar på de frågor som kommunrevisionen ställt rörande markanvisningen på Bureängen.

Socialdemokraterna ställer sig bakom det av förvaltningen föreslagna svar. Vi konstaterar vidare att dessa på ett tydligt sätt redogör för processen kring Bureängen och att det därmed är utredd att inga oegentligheter förekommit. Utredningen visar att det inte finns något markanvisningsavtal med Sigtuna Bo AB.

Beslut om tecknande av markanvisningsavtal fattas av kommunfullmäktige. Inget avtal har tecknats varken av kommunfullmäktige eller av någon annan.

Som det framgår av den oberoende revisorns rapport har behörighet och befogenhet för dåvarande kommunstyrelseordförande funnits för den process som genomförts och sedan avslutats. Det samma gäller ärenden rörande samlingslokalen i Valsta och Valsta Vedugn & Kolgrill. Det går att utveckla dokumentationen och den interna kontrollen av beslutsprocesser, enligt den oberoende revisorn. Det är en utveckling Socialdemokraterna välkomnar.

– Det känns skönt att både den oberoende revisorn och kommunförvaltningen samstämmigt säger det vi har sagt, att det inte har förekommit några oegentligheter, säger oppositionsrådet Ibrahim Khalifa.

– Uppdrag Granskning försökte möjligen att göra bra tv, men resultatet blev att de insinuerade missförhållande som helt enkelt inte fanns, säger Ibrahim Khalifa.

facebook Twitter Email