En ideologisk högersväng i Sigtuna kommun

Sigtuna går från 2017 till 2018 med en stabil ekonomi och ett prognostiserat överskott. Det ska användas för att stärka vår gemensamma välfärd. Domedagsprofetiorna är ett desperat försök att legitimera en annan politisk utveckling. Budgetförslagen inför 2018 visar att det finns tydliga skillnader i politiken i Sigtuna kommun. Den nya kommunledningen, koalitionen, har valt att lägga fram en ideologisk högerbudget med en tydlig privatiseringsinriktning. Det är en budget som enbart Moderaterna kan vara nöjda med. Mot denna ställs en Socialdemokratisk budget med kontinuitet från tidigare år och ett tydligt fokus på den svenska modellen genom en vilja att upprätthålla och bygga ut vår gemensamma välfärd. Samhällsbyggnad sker genom att det offentliga garanterar vår gemensamma välfärd, inte genom att den säljs ut.

Privatiseringar som styrmodell?

Privatiseringar av kommunal verksamhet får inte bli en ideologisk styrmodell, utan behov och nytta för invånarna måste styra. Socialdemokraterna anser att Sigtuna kommun alltid på egen hand ska kunna utföra och garantera de förpliktelser det offentliga har. Om privata aktörer, ibland plötsligt, avbryter sitt uppdrag måste kommunen säkerställa att invånarna ändå får den service de har rätt till. Det enda sättet att garantera detta är genom att ha en omfattande kommunal verksamhet. Det ger samtidigt insikt i den ekonomiska hanteringen och garanterar att onödiga vinstuttag inte drabbar skattebetalarna.

I koalitionens budget kan man läsa att upp till 50 procent av den kommunalt finansierade verksamheten ska kunna utföras av annan leverantör än kommunen. Det är uttryck för en mycket stark privatiseringsinriktning. Vi ser det i alla verksamheter, t ex genom införande av LOV inom hela äldre- och omsorgsnämndens verksamhet eller auktorisation inom vuxenutbildningen, men starkast är tendensen inom kultur och fritid.

Konst och kultur bör inte privatiseras

Socialdemokraterna ser även med oro på att kulturskolans verksamhet i framtiden kommer att privatiseras genom att verksamheten i ett första steg flyttas till kultur- och fritidsförvaltningen. Därefter kommer den med största sannolikhet läggas ut på extern aktör i enlighet med koalitionens nya inriktning.

 • Koalitionen vill lägga ned Konsthallen efter enbart 4 år. Under dessa 4 år har man byggt upp en framgångsrik verksamhet som inte minst har som uppgift att se till att våra barn och ungdomar får tillgång till konst och eget kreativt skapande. Socialdemokraterna vill behålla Konsthallen till främjande för både skolor och det lokala kulturlivet.
 • Koalitionen vill lägga driften av Midgårdsbadet på en privat aktör. Socialdemokraterna vill behålla driften kommunalt för att kunna säkra tillgängligheten för skolor och föreningar samt garantera att prishöjningar inte stoppar våra kommuninvånares möjligheter att använda badet.
 • Koalitionen vill höja taxorna för föreningarna och därmed öka självfinansieringen. Socialdemokraterna vill behålla taxorna på den nivå de är idag och är stolta över nolltaxan för ungdomsverksamhet i kommunens idrottshallar.
 • Socialdemokraterna vill satsa på utökat utbud för biblioteken samt gratis simskola
 • Socialdemokraterna vill fortsatt satsa på Brobygget och Valsta 195.

Den generella välfärden måste stärkas

Den generella välfärden pressas tillbaka i koalitionens budget och istället satsas på en mängd utredningsuppdrag och centrala administrativa tjänster i kommunhuset. Socialdemokraterna anser att detta är slöseri med resurser och vill istället stärka den allmänna välfärden till kommuninvånarnas fördel.

 • Koalitionen vill lägga ned sommarjobbsgarantin för gymnasieungdomar. Socialdemokraterna vill behålla sommarjobbsgarantin. Vi anser att ett första jobb är en viktig erfarenhet och att subventionen till såväl kommunal verksamhet som privata näringsidkare är fördelaktig för både näringsliv och de unga.
 • Koalitionen vill slopa allmän förskola för 2-åringar. Socialdemokraterna vill att denna verksamhet ska fortsätta, att den är viktig för att barnen tidigt får möjlighet att ingå i en grupp och ett socialt sammanhang.
 • Koalitionen vill slopa rätten till förskola i 30 timmar för barn till föräldralediga. Socialdemokraterna vill behålla denna välfärdsreform.
 • Koalitionen vill införa LOV inom hela äldre- och omsorgsnämndens verksamhet. Socialdemokraterna vill istället för att genomföra ett ideologiskt projekt, arbete för att säkra och garantera en hög kvalitet inom äldre- och omsorgsnämndens verksamhet.
 • Socialdemokraterna vill satsa på ledsagarservice och anhörigstöd. Denna verksamhet behöver ytterligare resurser för att stötta anhöriga som redan idag drar ett stort lass.
 • Socialdemokraterna vill fortsätta med satsningarna för att få ned sjuktalen i framförallt de personalintensiva verksamheterna inom barn- och ungdomsnämnden och äldre- och omsorgsnämndens område.
 • Socialdemokraterna vill använda sig av regeringens riktade bidrag för att satsa på såväl stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i skolan som läslyft, programmering och lovsimskola.
 • Socialdemokraterna vill satsa på stärkt bemanning inom Barn- och ungdomsvården.
 • Socialdemokraterna vill skapa tre nya naturreservat, Råberget, Viggeby och Rävsta.

Bostadsbyggandet måste fortsätta i hög takt

Av bostadsprogrammet framgår att bostadsbyggandet i kommunen kraftigt bromsas in. I Stockholmsregionen råder fortfarande hög efterfrågan på bostäder och Sigtuna har varit en förebild vilket vi ska fortsätta vara.

 • Socialdemokraterna föreslår en fortsatt hög byggtakt i enlighet med det förslag vi lämnat till bostadsprogrammet.
 • Koalitionen vill ta ut 5 mnkr i vinst från SigtunaHem. Socialdemokraterna anser att SigtunaHem fortsatt behöver renovera det befintliga beståndet och att pengarna bör vara kvar i bolaget och inte användas i kommunens driftbudget.
 • Socialdemokraterna vill utveckla och använda sig av en fördjupad invånardialog när nya stadsdelar utvecklas i kommunen.

Inskränkt värdegrund

En helt grundläggande ändring i koalitionens budgetförslag är värdegrunden. Värdegrunden för Sigtuna kommun togs i enighet mellan samtliga partier, men nu föreslår koalitionen ensidigt att ändra denna.

 • Koalitionen vill under rubriken ”Alla likas värde” ta bort respekten för kön, könsidentitet, ålder, etnicitet, religion, funktionsnedsättning och sexuell läggning. Socialdemokraterna anser att #metoo-rörelsen har varit mycket positiv för kartläggningen av strukturellt förtryck av kvinnor och att det nu är även viktigare att fokusera på grunderna för diskriminering och ändra de maktstrukturer som har varit orsaken till både kränkningar och sexuella trakasserier.

Ibrahim Khalifa (S)
Oppositionsråd

facebook Twitter Email